• قابل خرید
  • فروخته شده
  • رزرو شده
  • انتخاب شما
موقعیت جایگاه ردیف صندلی قیمت
{{x.floor}} {{x.block}} {{x.row}} {{x.number}} {{numberWithCommas(x.price)}} ریال
جمع کل {{numberWithCommas(getTotalPrice())}} ریال
جمع کل {{numberWithCommas(getTotalPrice())}} ریال